ประเพณีเข้าโสสานกัมม์

ประเพณีเข้าโสสานกัมม์

เข้าโสสานกัมม์หรือพิธีทุเจ้าเข้ากำนี้ เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในพุทธศาสนาซึ่งพระสงฆ์จะอยู่ในป่าช้าหรือสุสาน เข้าไปพักอยู่ที่โคนไม้ใหญ่ในป่าช้า จึงมีชื่อที่มักเรียกว่า อยู่รุกขมูล หรือเข้ารุกขมูล ในพิธีกรรมดังกล่าวนี้ พระสงฆ์จะต้องถือปฏิบัติในธุดงควัตรอย่างเข้มงวดจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการที่พระสงฆ์ อยู่กำหรือเข้ากำ เพราะจะต้อง กำกิน กำอยู่ คือสังวรณ์หรือสำรวมความประพฤติทุกอย่างโดยเคร่งครัด เพื่อต้องการบรรเทาความห่วงหาอาลัยต่อวัตถุข้าวของที่ได้รับจากการถวาย โดยพยายามผ่อนคลายการยึดติดทั้งปวง พร้อมกันนั้นก็จะชวนผู้ต้องการบำเพ็ญภาวนาทั้งที่เป็นสามเณรและประชาชนไปบำเพ็ญศีลและภาวนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษของตน

ก่อนที่จะจัดพิธีเข้าโสสานกัมม์ ชาวบ้านก็จะมีการแผ้วถางทำความสะอาดป่าช้าแล้วปลูกตูบกำหรือกระต๊อบสำหรับพระสงฆ์และผู้ที่มาปฏิบัติธรรม เจ้าอาวาสวัดจะออกนิมนต์พระสงฆ์จากวัดใกล้เคียงให้เข้าร่วมพิธีโดยกำหนด ๕-๗ วัน ในการที่พระสงฆ์เข้ากำนี้ ถือว่าพระสงฆ์กำลังบำเพ็ญพรตอย่างเคร่งครัด ชาวบ้านมักจะถือว่า การทำบุญกับพระในช่วงนี้จะมีอานิสงส์แรง ดังนั้นจึงมีศรัทธาประชาชนไปร่วมทำบุญให้ทานจำนวนมาก ทั้งนี้ถือว่าการที่ได้ตักน้ำอาบถวายพระในช่วงนี้จะมีอานิสงส์มาก เมื่อเกิดในชาติใดก็จะทำให้ผู้ตักน้ำอาบถวายพระผิวพรรณวรรณดี สำหรับกิจกรรมของสงฆ์ในช่วงดังกล่าว เช่น ไหว้พระ สวดมนต์ เทศนาแก่ประชาชนผู้มาในพิธี นั่งภาวนาตามกองฟอนหรือเชิงตะกอน บังสุกุลและแผ่เมตตา เดินจงกรม นั่งภาวนาในตูบหรือในเพิงพักของตน รับเอาอาหารเพื่อเป็นกริยาทาน เป็นต้น ส่วนการการเทศนาสั่งสอนแก่ประชาชนนั้นมักจะกระทำสองเวลา คือเวลาเช้าและเวลากลางคืน ซึ่งอาจเป็นการเทศน์ตามคัมภีร์ เทศน์ด้วยปฏิภาร เทศน์ปุจฉาวิสัชชนา หรือการเทศน์แบบใช้เสียงและลีลาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ หากเทศน์ตามคัมภีร์แล้วมักจะใช้คัมภีร์ มหาวิบาก มาลัยโปรดโลก ตำนานพญาอินท์มูลนิพพาน หรือนิพพานสูตร
ในการประกอบพิธีโสสานกัมม์หรือทุเจ้าเข้ากำนี้ นอกจากจะมีอานิสงส์มากแล้ว การที่ประชาชนมาร่วมทำบุญกันมากนี้ ก็ย่อมจะเป็นที่มาของทุนทรัพย์ที่จะนำไปใช้ในสาธารณกุศล เช่นการสร้างศาลาในป่าช้า หรือ อื่น ๆ ต่อไป

ที่มา http://www.lannaworld.com/believe/khaososan.htm

Leave a Reply