พิธีทานขัว

พิธีทานขัว   

การทานขัวหรือถวายสะพานให้เป็นทานนั้น    มาจากสาเหตุที่เชื่อกันว่าเมื่อมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เรื้อรังรักษาไม่หาย  หรือคนน่าจะตายแต่ก็ไม่ยอมตาย แม้ว่าลูกหลานได้จัดการให้ผู้ป่วยนั้นได้ฟังธัมม์มหาวิบากแล้ว   เพื่อให้ผู้ป่วยได้สดับรสพระธรรมเทศนา   อันเป็นการชี้ทางไปสู่สุคติ  ว่ากันว่าถ้าบุญวาสนาของผู้ตายหมดลงก็จะตายพ้นจากความทรมานไปภายในสามวันเจ็ดวัน  นอกจากวิธีการฟังธัมม์มหาวิบากนั้นแล้วยังมีวิธีช่วยผู้ป่วยดังกล่าวแล้วโดยการทานขัวหรือการถวายสะพาน ให้เป็นทานอีกอย่างหนึ่ง เชื่อกันว่าการทานขัวนี้เหมือนกับการปวารณาตนเองให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น   เช่นเดียวกับสะพานที่จะช่วยคนให้ลดความยากลำบากในการข้ามน้ำนั้น

Leave a Reply